بموجب این حکم ازتاریخ فوق بمدت دو سال عضو شورای پژوهشی منصوب میگردید تا با استفاده از توان علمی و پژوهشی

در موارد ذیل با اداره ارشاد اسلامی استان گیلان همکاری فرمایید :

نظارت بر فرآیند شناسایی اولویت بندی و بیان مسائل دستگاه

مشارکت در بررسی و داوری طرح ها و میائل پژوهشی دستگاه

همکاری و نظارت در امر کاربست طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته

 

دیدگاهتان را بنویسید